Mw. mr. N. (Nursel) Kose-Albayrak

Mw. mr. N. (Nursel) Kose-Albayrak

Advocaat

Contacts

010-300.78.48
Mr. Köse-Albayrak is geruime tijd werkzaam binnen de juridische wereld en heeft haar strepen verdiend. Daar waar recht meer onrecht lijkt te zijn en kwetsbare personen niet bij machte zijn om de eigen belangen juist en adequaat te behartigen, neemt mr. Köse-Albayrak de zorgen uit handen van haar cliënten. Zij zorgt ervoor dat de door haar geboden rechtsbijstand in al haar onderdelen op kwalitatief hoog niveau ligt, maar alle ontwikkelingen op begrijpelijke wijze aan haar cliënten worden gecommuniceerd. Mr. Köse-Albayrak gaat verder dan de gemiddelde advocaat. Een eenmaal door de wetgever uitgevaardigde wet behoeft immers niet in de lengte der dagen van toepassing te zijn en kan soms ongewenste situaties veroorzaken. Binnen welke grenzen dient alsdan opgetreden te worden, dienen rechters de wet buiten beschouwing te laten of dient er een wetswijziging te worden geïnitieerd? Bij de beantwoording van deze vragen en de verdere uitwerking van de antwoorden, is naar de mening van mr. Kose-Albayrak een grote uitdaging gelegen. Het kritisch bekijken van wet- en regelgeving en daar waar nodig gemotiveerd en goed onderbouwd het betreffende rechtscollege van de ondeugdelijkheid ervan overtuigen, is een taak dat mr. Kose-Albayrak zich heeft toegeëigend. Meerdere uitspraken c.q. vonnissen die mr. Kose-Albayrak op haar naam heeft staan, kunnen als baanbrekend worden aangemerkt. Maar ook de contacten met haar cliënten acht mr. Köse-Albayrak van groot belang. Het gaat immers uiteindelijk om de belangen van de client die behartigd worden. Mr. Köse-Albayrak hecht er waarde aan om met haar cliënten uitgebreid te bespreken wat de juridische mogelijkheden zijn, wat de valkuilen zijn, wat de slagingskansen zijn, maar met name het doel dat haar cliënten voor ogen hebben.