Over ons

Algemene-voorwaarden-2023 ~   A.c.s. Klachtenregeling   ~   A.c.s. Enquete  ~ A.c.s. Privacyverklaring

Ervaring van het kantoor
Mr. N. Kose-Albayrak en haar team van juristen is op velerlei rechtsgebieden zeer deskundig en bij uitstek specialistisch. Met ervaring van meer dan 20 jaar staat het team u ten dienste en bent u zeker van kwalitatief hoogwaardige bijstand. Bij A.c.s. Advocatenkantoor wordt niet alleen met het recht gewerkt, maar wordt de rechtswetenschap bedreven en zodanig meegewerkt aan de rechtsontwikkeling.

De insteek van het team 
Niets is zo veranderlijk als wet- en regelgeving. Juridisch Nederland is immers volop in ontwikkeling. Wet- en regelgeving verandert voortdurend en de jurisprudentie staat alles behalve stil. De gemiddelde burger kan zijn/haar weg niet meer vinden in de complexiteit van het geheel en heeft vaak rechtsbijstand nodig, van een deskundige, een professional die zorgen uit handen kan nemen en hem/haar kan begeleiden in de wereld der wet- en regelgeving.
Een tegen een persoon geëntameerde strafvervolging maakt grote impact op de persoonlijke levenssfeer, immers, men wordt met vrijheidsontneming bedreigd, zodat bijstand van een advocaat daarbij onmiskenbaar het grootste recht is dat aan een verdachte is toegekend.
Ook zaken waarin men verwikkeld raakt met een werkgever, een uitkeringsinstantie, de Belastingdienst enz. kunnen vergaande gevolgen hebben in de persoonlijke levenssfeer en is de mogelijkheid daarbij rechtsbijstand in te schakelen, een groot goed.
Ook ondernemingen die grote beslissingen moeten nemen met betrekking tot bijvoorbeeld fusies of internationale overnames, kunnen groot belang hebben bij gedegen rechtsbijstand. Zakelijke beslissingen kunnen immers ook vergaande gevolgen hebben.
In artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is de toegang tot de rechter als fundamenteel recht verankerd en is duidelijk en expliciet voorgeschreven dat bij het voeren van een procedure sprake moet zijn van een eerlijke procedure waarin partijen gelijk worden behandeld en de rechter zonder vooringenomenheid en met de nodige onafhankelijkheid c.q. onpartijdigheid, recht dient te spreken.
Het team van A.c.s. Advocatenkantoor staat de cliënten juridisch bij, in de ruimste zin des woords, en waakt er voor dat het recht op toegang tot de rechter daadwerkelijk wordt geëffectueerd en wet- en regelgeving maar ook internationale verdragen, strikt worden toegepast en nageleefd. Dit alles onder toepassing van de redelijkheid en billijkheid, welk rechtsbeginsel een derogerende werking heeft op alle wet- en regelgeving en het handelen van (overheids)instanties.
Daar waar de gemiddelde advocaat zich in de zaak berust, gaat mr. N. Kose-Albayrak en haar team van advocaten en juristen een stapje verder en probeert het onderste uit de kan halen, uiteraard op basis van goede gronden en deugdelijke motivering.

Rechtsbijstand staat open voor een ieder
Wanneer u niet bij machte bent om uw eigen belangen juist en adequaat te behartigen, om welke reden dan ook, dan bent u aan het juiste adres. Laat A.c.s. Advocatenkantoor uw zorgen uit handen nemen. De advocaten van A.c.s. Advocatenkantoor staan in een groot aantal zaken ten dienste van alle rechtzoekenden, vermogend of minvermogend.

In alle bestuursrechtelijke zaken (WWB, WW, Wia, Wao, Zw enz., toeslagen- en belastingzaken, vergunningen, urgenties, verklaringen en overige zaken, wordt zowel op basis van een vastgesteld honorarium, alswel op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (de zogenoemde “toevoeging”) gewerkt.

Indien u wilt vernemen of in uw zaak op basis van een toevoeging wordt gewerkt kunt u gerust vrijblijvend contact opnemen met het kantoor.

Ook biedt het team van A.c.s. Advocatenkantoor begeleiding bij het doen van uw aanvragen. Indien u moeite heeft met het aanvragen van een uitkering, toeslagen, vergunningen enz. kunt u een afspraak maken.

Het eerste gesprek (kosten)
Voor het eerste intake-/adviesgesprek hanteren wij een zogeheten “toga-tarief” van 50,– euro. Wanneer het intakegesprek leidt tot inname van een dossier uiterlijk binnen vier weken na het gesprek, wordt het door u betaalde togatarief in mindering gebracht op uw (eerste) factuur.

U kunt telefonisch (010-300.78.48) of per mail ([email protected]) contact opnemen met het kantoor om een afspraak te maken.

Kosten van de advocaat 
De advocaten van A.c.s. Advocatenkantoor verlenen rechtsbijstand waarbij de werkzaamheden worden belast met een vastgesteld uurtarief, maar doen ook zaken op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.
Voor rechtzoekenden die een advocaat op grond van het uurtarief niet zouden kunnen inschakelen en om deze reden belemmerd zouden worden in het recht op toegang tot de rechter, verleent de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), na een uitgevoerde inkomens- en vermogenstoets, een zogeheten “toevoeging” en wordt het grootste gedeelte van de kosten van de advocaat door de RvR vergoed.
Daar veel advocaten er voor kiezen om slechts op basis van een vastgesteld honorarium te werken en geen inschrijving bij de RvR hebben, staat de dienstverlening van de advocaten van A.c.s. Advocatenkantoor in veel zaken open voor een ieder, vermogend of minvermogend.
Wanneer een dossier voor u wordt geopend in de vooraf geselecteerde rechtsgebieden, zal in eerste instantie met u onderzocht worden of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand zodat u slechts een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage hoeft te betalen.
Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, zal met u de kosten op basis van het vastgestelde honorarium worden besproken.

Het tarief bedraagt € 275,– per uur, te verhogen met 5% kantoorkosten en 21% BTW. Naar inzicht van de advocaat kan bekeken worden of het mogelijk is om met een vast dossiertarief te werken.

Overeenkomst van opdracht
Bij verstrekking van een opdracht gaat u een overeenkomst aan met de advocaat aan wie de opdracht wordt verstrekt. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een opdrachtbevestiging heeft getekend, maar ook indien een opdrachtbevestiging u per mail of per post is toegezonden en u heeft niet uiterlijk binnen drie werkdagen laten weten van de opdrachtverstrekking af te zien. De hier genoemde termijn is een afwijkende termijn als behorend bij het herroepingsrecht, doch, vanwege de urgentie en spoedeisendheid in veel van de door ons aangenomen opdrachten en wij direct tot actie moeten komen, wordt voor deze regeling gekozen en wordt uw akoord aangenomen. 

Het team van advocaten en juristen van A.c.s. Advocatenkantoor werkt onder de paraplu van het kantoor en mocht de ingeschakelde advocaat of jurist wegens omstandigheden uitvallen en/of verhinderd zijn, zal in overleg met u een van de overige advocaten of juristen worden ingezet.

Derdengelden
Ons kantoor beschikt niet over een Stichting Beheer Derdengelden. Het kantoor ontvangt geen derdengelden en indien zich een situatie voordoet waarin gelden voor een cliënt of een derde moet worden ontvangen, zorgen wij er voor dat deze gelden rechtstreeks aan de rechthebbende worden overgemaakt.

Algemene voorwaarden
Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden is onze aansprakelijkheid beperkt. De algemene voorwaarden worden tijdens het intakegesprek aan u ter hand gesteld en zijn ook hier in te zien: — A.c.s. Algemene Voorwaarden 2023

De algemene voorwaarden zijn na opening als pdf-document op te slaan op een eigen gegevensdrager.

Klachtenregeling
Ons kantoor kent een interne klachtenregeling welke regeling bij een ingediende klacht zal worden gevolgd: A.c.s. Klachtenregeling

Enquête
We hechten veel belang aan uw mening. We verzoeken hierdoor onze cliënten om onze 
enquête in te vullen en te retourneren (per mail of per post): — A.c.s. Enquete

 

PRIVACY-VERKLARING

Verwerkte persoonsgegevens:

Door het verstrekken van een opdracht aan A.c.s. Advocatenkantoor en/of een van de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers, geeft u toestemming om de door verstrekte (persoons)gegevens binnen de gehanteerde systemen te verwerken.

De verwerkte gegevens houden onder meer in uw naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN-nummer/V-nummer, telefoonnummer, e-mailadres en alle overige gegevens die voor een behoorlijke taakvervulling door A.c.s.  Advocatenkantoor en/of een van de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers noodzakelijk is.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden aan derden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is voor het vervullen van de door u verstrekte opdracht, het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand en/of ter voldoening aan de op A.c.s. Advocatenkantoor en/of de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers rustende (wettelijke) verplichtingen.

Verdere verwerkte gegevens:

Bezoek website:

Wanneer u onze website bezoekt worden uw algemene bezoekgegevens automatisch verwerkt en ziet deze verwerking toe op eventuele verbeteringen van onze website en/of gebruik van social media/sharing. Het IP-adres van uw computer, uw eventuele gebruikersnaam, de datum en tijdstip van uw bezoek worden geregistreerd en gebruikt ter waarborging van de kwaliteit van de website.

Het gebruik van cookies is hierbij noodzakelijk en kan het gebruik van cookies leiden tot eventuele inzage van een derde die uw informatie leest en opslaat. Indien u hier bezwaren tegen heeft kunt u op uw computer de cookie-instellingen wijzigen en zelf bepalen voor welke gebruik u wel of geen toestemming geeft.

A.c.s. Advocatenkantoor en/of de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers verstrekken geen gegevens aan derden met betrekking tot uw website-bezoek, behoudens aan de website-/netwerkbeheerder.

Mailberichten en telefonisch contact:

Wanneer u een mailbericht verstuurt en/of telefonisch contact opneemt met A.c.s. Advocatenkantoor en/of een van de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers, worden de door u verstrekte gegevens intern verwerkt en opgeslagen.

A.c.s. Advocatenkantoor en/of de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers verstrekken geen gegevens met derden met betrekking tot de door uw verzonden mailberichten en/of uw telefonische contacten, behoudens in de situaties dit nodig is voor een behoorlijke vervulling van de opdracht.

De aan u toekomende rechten:

Wanneer u uw geregistreerde (persoons)gegevens wenst in te zien, te doen aanpassen en/of te doen verwijderen, kunt u een verzoek richten aan A.c.s. Advocatenkantoor en/of de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers op het algemene mailadres.

Bewaartermijn:

De geregistreerde (persoon)gegevens worden bewaard voor de duur van de op A.c.s. Advocatenkantoor en/of de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers rustende wettelijke bewaarplicht op grond waarvan een bewaartermijn 7 jaren geldt.

Beveiliging:

A.c.s. Advocatenkantoor en de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers zijn verplicht conform de geldende (wettelijke) regels te handelen bij het (doen) beveiligen van uw persoonsgegevens en om het verlief of onrechtmatige verkrijging van deze gegevens tegen te gaan.

Onze mailberichten worden via een beveiligde verbinding en versleuteld verzonden en zijn de door A.c.s. Advocatenkantoor en/of de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers voor het vervullen van de opdracht gebruikte telefoonnummers geregistreerd bij het systeem van nummerherkenning waardoor het wettelijk niet is toegestaan om telefoongesprekken met A.c.s. Advocatenkantoor en/of de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers af te luisteren en te registreren.

Het algemeen mailadres van A.c.s. Advocatenkantoor is [email protected]